Xác nhận

Quick Information on Endorsements!

Thị trưởng San Leandro ủng hộ Juan

Pauline Cutter; Stephen Cassidy

San Leandro Mayor; Former San Leandro Mayor

San Leandro Safety and Improved Local Economy

San Leandro Police Officers Association

San Leandro Chamber of Commerce PAC

Các nhà lãnh đạo giáo dục Hỗ trợ Juan

James Aguilar

SLUSD President

Jon Sher và Anita Waldron

Former President and Vice President of SLTA

Kyla Sinegal

SLZUSD President

Linda Granger

Former SLHS Principal
Board Member: Las Positas Chabot Community College

Viên chức dân cử

Ủy viên San Leandro

Cộng đồng San Leandro

Một tương lai tươi sáng hơn cho San Leandro